Všeobecné obchodné podmienky 2017-06-20T10:11:33+00:00

Zmluva o poskytovaní služby Tatrabell osobný cloud spoločnosti MT industries, s.r.o.

Tieto podmienky („podmienky“) sa týkajú používania služby Tatrabell osobný cloud („ďalej len služby“) spoločnosti MT industries, s.r.o. IČO: 474 88 689 so sídlom: Pavla Horova 26, 841 07 Bratislava zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. S týmito podmienkami súhlasíte používaním služby Tatrabell osobný cloud alebo pokračovaním v používaní služby Tatrabell osobný cloud po oznámení zmeny týchto podmienok. Tieto podmienky si prečítajte, vytlačte a uložte ako kópiu, pretože spoločnosť MT industries, s.r.o. to neurobí za Vás.

1. Ochrana Vašich osobných údajov. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Spoločnosť MT industries, s.r.o. chráni informácie a osobné údaje prijaté od Vás t.j. užívateľa služby Tatrabell osobný cloud, a to vrátane citlivých údajov, v súlade s právnymi predpismi a zásadami ochrany osobných údajov. Spoločnosť MT industries, s.r.o zhromažďuje údaje na poskytovanie služby Tatrabell osobný cloud vrátane používania údajov na zdokonalenie a prispôsobenie práce Vašim potrebám. Taktiež môže informácie využiť na komunikáciu, napríklad aby Vás informovala o konte, aktualizáciách zabezpečenia a o službách. Osobné údaje zdieľame s Vaším povolením alebo v miere, ktorá je potrebná na dokončenie transakcie či na poskytnutie služby; ak si to vyžaduje zákon alebo v dôsledku súdneho procesu; na ochranu zákazníkov; na ochranu života; na zachovanie bezpečnosti služby; a na ochranu práv alebo majetku spoločnosti MT industries, s.r.o.

Spoločnosť MT industries, s.r.o. nikdy neposkytuje Vaše údaje tretím stranám. Služba Tatrabell osobný cloud umožňuje ukladať a dostať sa k súborom prakticky z akéhokoľvek zariadenia. Zároveň môžete súbory zdieľať a pracovať na nich s ostatnými. Ak využijete možnosť verejného zdieľania Vášho obsahu, bude verejný a k dispozícii pre kohokoľvek na internete, kto ho nájde.

Používaním služieb Tatrabell osobný cloud alebo súhlasom s týmito podmienkami dávate spoločnosti MT industries, s.r.o. súhlas, že môže zhromažďovať, používať a zverejňovať Váš obsah tak ako je stanovené v týchto podmienkach.

Viac o tom ako spracovávame Vaše osobné údaje nájdete na stránke: Ochrana osobných údajov.

2. Váš obsah. Služba Tatrabell cloud umožňuje ukladanie alebo zdieľanie Vášho obsahu, prípadne prijímanie materiálov od iných osôb. Neuplatňujeme si nárok na vlastníctvo Vášho obsahu. Váš obsah zostáva vaším obsahom a zodpovednosť zaň nesiete Vy.

Ak Váš obsah zdieľate s inými osobami, výslovne súhlasíte s tým, že každá takáto osoba môže bezplatne a na celom svete používať, ukladať, zaznamenávať, reprodukovať, prenášať, zobrazovať, zverejňovať Váš obsah. Ak nechcete, aby iní mali túto možnosť, nepoužívajte služby na zdieľanie svojho obsahu. Prehlasujete a zaručujete sa, že počas trvania týchto podmienok máte (a budete mať) všetky potrebné práva na Váš obsah, ktorý odovzdávate, ukladáte alebo zdieľate prostredníctvom služieb, a že zhromažďovanie, používanie a uchovávanie Vášho obsahu prostredníctvom služieb nebude porušovať žiadne zákony ani práva iných osôb. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si pravidelne vytvárali záložné kópie Vášho obsahu. Spoločnosť MT industries, s.r.o. nebude zodpovedná za Váš obsah ani materiály odovzdávané, ukladané alebo zdieľané inými osobami pomocou služby Tatrabell osobný cloud.

3. Pravidlá používania služby Tatrabell osobný cloud.
a) Obsah, materiál alebo aktivity, ktoré porušujú tieto podmienky, nie sú povolené. Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami sa zaväzujete dodržiavať tieto pravidlá:

i. Nerobte nič nezákonné.

ii. Nevykonávajte aktivity, ktoré využívajú alebo poškodzujú deti alebo im hrozia ublížením.

iii. Neposielajte nevyžiadanú poštu. Nevyžiadaná pošta predstavuje neželané alebo nevyžiadané hromadné e-maily, príspevky, žiadosti o kontakt, textové správy (SMS) alebo okamžité správy.

iv. Verejne nezobrazujte ani nepoužívajte služby na zdieľanie nevhodného obsahu alebo iného materiálu (vrátane, ale nie výhradne, nahoty, krutosti, pornografie, kresleného násilia alebo trestnej činnosti).

v. Nevykonávajte protiprávne ani zavádzajúce aktivity (napríklad žiadanie o peniaze pod falošnými zámienkami, predstieranie identity niekoho iného).

vi. Úmyselne neobchádzajte žiadne obmedzenia prístupu k službám alebo ich dostupnosti.

vii. Nevykonávajte aktivity, ktoré poškodzujú Vás, služby alebo iných (napríklad prenášanie vírusov, obťažovanie, zverejňovanie teroristického obsahu, nenávistné vyhlásenia alebo propagovanie násilia voči iným).

viii. Neporušujte práva ostatných (napríklad neoprávnené zdieľanie hudby alebo iných materiálov chránených autorskými právami.).

ix. Nevykonávajte aktivity, ktoré narušujú súkromie ostatných.

x. Nepomáhajte ostatným porušovať pravidlá.

b. Vyhradenie práv. Vyhradzujeme si právo odmietnuť Váš obsah, ak prekračuje limity pre úložisko alebo veľkosť súboru povolenú službou. Ak navyše porušíte niektorý zo záväzkov uvedených v bode 3(a) vyššie alebo inak závažne porušíte tieto podmienky, môžeme voči Vám prijať opatrenia vrátane (ale nie výhradne) okamžitého zastavenia poskytovania služieb alebo zrušenia Vášho konta z dostatočného dôvodu. Tiež si vyhradzujeme právo kedykoľvek odstrániť alebo zablokovať Váš obsah zo služby Tatrabell osobný cloud, ak zistíme, že môže porušovať príslušné zákony alebo tieto podmienky. Pri vyšetrovaní údajných porušení týchto podmienok si spoločnosť MT industries, s.r.o. vyhradzuje právo na kontrolu Vášho obsahu s cieľom vyriešiť príslušný problém. Váš obsah však nesledujeme ani sa o to nepokúšame.

4. Prístup do služby Tatrabell osobný cloud.
a) Konto Tatrabell osobný cloud. Na prístup k službe Tatrabell osobný cloud budete potrebovať konto ďalej len “konto”, ktoré vám umožní prihlasovať sa do tejto služby.

i. Vytvorenie konta. Konto si môžete vytvoriť registráciou online. Súhlasíte s tým, že pri registrácii konta nepoužijete žiadne falošné, nepresné ani zavádzajúce informácie. Ak vytvárate konto v mene iného subjektu, napríklad svojej firmy alebo zamestnávateľa, prehlasujete, že máte zákonnú právomoc zaviazať daný subjekt k dodržiavaniu týchto podmienok. Svoje konto nemôžete postúpiť na iného používateľa ani subjekt. S cieľom chrániť svoje konto uchovávajte údaje konta a heslo v tajnosti. Za všetky aktivity vykonané pomocou vášho konta zodpovedáte Vy sami.

ii. Používanie konta. Konto k službe Tatrabell osobný cloud musíte používať, aby zostalo aktívne. Ak v ponuke pre platenú časť služby nie je uvedené inak, musíte sa prihlásiť aspoň raz za rok, aby konto a súvisiace služby zostali aktívne. Ak sa počas tohto obdobia neprihlásite, usúdime, že Vaše konto je neaktívne a zrušíme ho za Vás. Ak máme dôvodné podozrenie, že Vaše konto používa tretia strana podvodne (napríklad v dôsledku prezradenia prihlasovacích údajov konta), spoločnosť MT industries, s.r.o. môže Vaše konto pozastaviť, kým si nebudete môcť znova nárokovať vlastníctvo. V závislosti od povahy prezradenia môže byť nutné, aby sme zakázali prístup k celému Vášmu obsahu alebo jeho časti. Ak máte problém s prístupom k svojmu kontu, kontaktujte spoločnosť na lokalite https://tatrabell.sk/kontakt.html. Ak chcete spravovať svoje konto, musíte použiť položku „Prihlásenie“ na webstránke https://cloud.tatrabell.sk

iii. Deti a kontá. Svojou registráciou prehlasujete, že ste dosiahli vek plnoletosti.

iv. Zrušenie vášho konta. Okrem akýchkoľvek práv na zrušenie, ktoré sú uvedené v bode „Zásady vracania peňazí“ nižšie, môžete kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť konto. Ak chcete zrušiť svoje konto, musíte o to písomne požiadať spoločnosť MT industries, s.r.o. Kontakt nájdete na lokalite: https://tatrabell.sk/kontakt.html. Ak nás požiadate o zrušenie konta, bude Vaše konto zrušené a jeho obnovenie vrátane Vášho obsahu nebude možné.

v. Ďalšie zariadenia a dátové balíky. Na používanie služieb budete potrebovať pripojenie na internet a dátový balík alebo dátový balík pre mobilné telefóny. Zodpovedáte za poskytnutie všetkých pripojení, dátových balíkov alebo zariadení potrebných na používanie služieb a za úhradu poplatkov účtovaných poskytovateľmi Vašich pripojení, dátových balíkov a zariadení. Ide o dodatočné poplatky k poplatkom, ktoré nám platíte za službu Tatrabell osobný cloud, a tieto poplatky Vám neuhradíme. Overte si u svojich poskytovateľov, či si účtujú takéto poplatky, ktoré sa na Vás môžu vzťahovať.

5. Oznámenia služby. Ak Vám potrebujeme oznámiť niečo dôležité o používanej službe, odošleme Vám oznámenia služby a informácie, ktoré musíme podľa zákona poskytovať. Tieto informácie odošleme na e-mailovú adresu priradenú k Vášmu kontu. Ak ste nám v súvislosti so svojím kontom poskytli svoje telefónne číslo, môžeme Vám posielať oznámenia služby prostredníctvom SMS (SMS správ), a to vrátane SMS na overenie Vašej identity pred registráciou vášho mobilného telefónneho čísla. Na prijímanie oznámení prostredníctvom správ SMS sa môžu vzťahovať tarify na prenos údajov alebo správ. Odporúčame Vám monitorovať zadanú e-mailovú adresu a udržiavať ju v aktualizovanom stave. Ak nesúhlasíte s prijímaním upozornení v elektronickej podobe, musíte službu Tatrabell osobný cloud prestať používať.

a) Podpora. Zákaznícka podpora pre služby je dostupná na lokalite https://tatrabell.sk/kontakt.html

6. Dostupnosť služby.
a) Služba Tatrabell osobný cloud môže byť občas nedostupná, môže byť ponúkaná na obmedzenom základe alebo sa môže líšiť v závislosti od Vašej oblasti alebo zariadenia.
b) Službu Tatrabell osobný cloud sa snažíme udržiavať v nepretržitej prevádzke, u všetkých služieb online však dochádza k príležitostným prerušeniam poskytovania alebo výpadkom. V prípade výpadku alebo prerušenia poskytovania služby sa nemusí dať načítať Váš obsah. Odporúčame pravidelne zálohovať Váš obsah, ktorý ukladáte.

7. Zmeny týchto podmienok.
a) Ak budeme chcieť tieto podmienky zmeniť, budeme Vás o tom informovať. Tieto podmienky môžeme zmeniť, ak je to nutné z dôvodu (i) rozhodného práva vrátane, ale nie výhradne, zmeny tohto práva, (ii) odporúčania alebo nariadenia na základe rozhodného práva, (iii) vývoja služieb, (iv) technických príčin, (v) prevádzkových požiadaviek alebo (vi) zmeny podmienok v prospech používateľa. O plánovanej zmene Vás budeme informovať predtým, ako nadobudne účinnosť v e-mailovej správe, alebo iným primeraným spôsobom. Poskytneme vám možnosť zrušiť používanie služieb aspoň 30 dní predtým, ako zmena vstúpi do platnosti. Ak služby používate po dátume nadobudnutia účinnosti zmien, znamená to, že súhlasíte s novými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, služby musíte prestať používať a musíte zrušiť svoje konto v súlade s touto zmluvou. Na túto možnosť budeme výslovne upozorňovať aj pri informovaní o plánovanej zmene týchto podmienok.
b) Neustále pracujeme na zlepšovaní a v tomto ohľade môžeme službu Tatrabell osobný cloud kedykoľvek zmeniť, odstrániť funkcie alebo zastaviť poskytovanie prístupu k aplikáciám a službám tretích strán vrátane, ale nie výhradne, prípadov, ak naše zmluvy s tretími stranami už nepovoľujú sprístupňovanie ich materiálov, ak ich poskytovanie je pre nás neprípustné, ak došlo k technologickému pokroku alebo ak spätná väzba zákazníka naznačuje, že je potrebná zmena. V prípade, že zmena služby spôsobí stratu vášho prístupu k obsahu, vopred Vám to oznámime. V prípade platenej služby Vám vopred oznámime aj ďalšie závažné zmeny. Ak zrušíme platenú službu, vrátime Vám z Vašich platieb sumu pomerne zodpovedajúcu rozsahu služby, ktorý Vám v dôsledku zrušenia služby nebol poskytnutý.

8. Platobné podmienky. Ak si zakúpite službu Tatrabell osobný cloud, na nákup sa vzťahujú tieto platobné podmienky a Vy s nimi súhlasíte.
a) Poplatky. Ak je so službou spojený poplatok, súhlasíte s jeho zaplatením. Ak nie je uvedené inak, cena určená za službu Tatrabell osobný cloud zahŕňa všetky príslušné dane. Za platby takýchto daní a ostatných poplatkov ste výhradne zodpovedný Vy. Ak vám odošleme oznámenie o tom, že sme od Vás nedostali včasnú a úplnú platbu, a ak neuskutočníte úplnú platbu okamžite, môžeme službu pozastaviť alebo zrušiť. Pozastavenie alebo zrušenie služby z dôvodu neplatenia môže viesť k strate prístupu k Vášmu kontu a k strate možnosti používania konta a jeho obsahu. Pri použití debetnej alebo kreditnej karty Vám môže vaša banka účtovať ďalšie poplatky za príslušné služby. Podrobné informácie Vám poskytne banka.

b) Váš fakturačný účet. Ak nám oznámite ukončenie používania doterajšieho spôsobu platby a neuvediete iný spôsob platby ani po našej výzve na uvedenie týchto informácií v primeranej lehote, môžeme odôvodnene pozastaviť alebo zrušiť Vašu platenú službu Tatrabell cloud. Zmeny vo Vašom fakturačnom účte neovplyvnia poplatky účtované na fakturačný účet predtým, ako sme mohli primerane zareagovať na Vaše zmeny v informáciách o fakturačnom účte.

c) Fakturácia. Poskytnutím informácií o spôsobe platby spoločnosti MT industries, s.r.o. (i) prehlasujete, že máte oprávnenie používať uvedený spôsob platby a že všetky poskytnuté platobné informácie sú pravdivé a presné, (ii) oprávňujete spoločnosť MT industries, s.r.o. účtovať Vám za službu Tatrabell osobný cloud prostredníctvom vášho spôsobu platby. Môžeme Vám účtovať vopred, v čase nákupu, krátko po nákupe alebo opakovane, ak ide o predplatné služby. Môžeme Vám tiež účtovať poplatok až do výšky schválenej sumy. Vopred Vám oznámime akékoľvek zmeny poplatkov účtované za opakované poskytovanie predplatených služieb. V prípade zmeny ceny Vám umožníme zrušiť službu Tatrabell osobný cloud pred zmenou ceny. Môžeme Vám naraz účtovať poplatky za viac ako jedno fakturačné obdobie, ak ide o poplatky, ktoré neboli predtým spracované.

d) Opakované platby. Keď si službu Tatrabell osobný cloud zakúpite na základe predplatného (napríklad mesačného alebo ročného (podľa zvolenej možnosti)), beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že oprávňujete opakovanú platbu. Platby budú poukazované spoločnosti MT industries, s.r.o. vybraným spôsobom v opakovaných intervaloch, s ktorými ste súhlasili, až kým predplatné danej služby neukončíte Vy alebo spoločnosť MT industries, s.r.o.. Súhlasom s opakovanými platbami oprávňujete spoločnosť MT industries, s.r.o. na spracovanie takýchto platieb ako elektronických debetných operácií, finančných prevodov alebo elektronických záloh z Vášho určeného účtu (v prípade automatického zúčtovacieho systému alebo podobných platieb), prípadne ako poplatkov sťahovaných z Vášho určeného účtu (v prípade kreditnej karty alebo podobných platieb) (súhrnne „elektronické platby“). Poplatky za predplatné sa zvyčajne fakturujú alebo účtujú pred príslušným obdobím predplatného. Ak sa niektorá platba vráti ako neuhradená alebo ak je kreditná karta alebo podobná transakcia zamietnutá, spoločnosť MT industries, s.r.o. alebo jej poskytovatelia služieb si vyhradzujú právo na výber príslušného poplatku za vrátenie položky, odmietnutie alebo nedostatok finančných prostriedkov a na spracovanie takejto platby ako elektronickej platby.

e) Automatické predĺženie. Môžete si vybrať možnosť, aby sa služby na konci fixného obdobia automaticky predlžovali. Pred predĺžením služieb na nové obdobie vás e-mailom upozorníme a oznámime vám akékoľvek zmeny cien. Keď vás upozorníme na to, že ste si zvolili možnosť automatického predĺženia služby, a ak ste službu podľa postupu nižšie nezrušili, na konci aktuálneho obdobia môžeme automaticky predĺžiť Vašu službu Tatrabell osobný cloud a účtovať vám aktuálnu cenu za dobu predĺženia. Pripomenieme Vám aj to, že Vám budeme účtovať prostredníctvom vybraného spôsobu platby za predĺženie služby, či už bol zaregistrovaný v deň predĺženia, alebo neskôr. Poskytneme Vám aj pokyny na zrušenie služieb. Službu musíte zrušiť pred dátumom predĺženia, aby vám za predĺženie neboli účtované poplatky.

f) Chyby vo fakturácií. V prípade chybného vyúčtovania faktúru po upozornení z Vašej strany (alebo ak si to všimneme my) okamžite opravíme a účtovaný poplatok preskúmame.

g) Zásady vracania peňazí. Budete mať oprávnenie na obdobie zrušenia („obdobie práva na zrušenie“) v trvaní štrnásť (14) dní odo dňa nákupu, a to bez uvedenia dôvodu. Ak je v čase zrušenia služba čiastočne poskytnutá, získate pomernú refundáciu. Obdobie práva na zrušenie sa končí v čase úplného poskytnutia služby a vtedy už vašu kúpu nemožno refundovať. Pokiaľ nie je inak stanovené zákonom, všetky nákupy sú finálne a poplatky sa nevracajú. Ak ste presvedčení, že vám spoločnosť MT industries, s.r.o. zaúčtovala poplatok omylom, musíte sa obrátiť na spoločnosť MT industries, s.r.o., aby tento poplatok prešetrila. Ak vrátime peniaze alebo poskytneme kredit, nezaväzuje nás to k rovnakému alebo podobnému vráteniu v budúcnosti. Tieto zásady vracania peňazí nemajú vplyv na žiadne práva na základe príslušných zákonov.

h) Ukončenie služby. Ak službu Tatrabell osobný cloud zrušíte, možnosť používania sa skončí na konci aktuálneho obdobia poskytovania služby alebo (ak vám poplatky účtujeme pravidelne) na konci obdobia, v ktorom ste službu zrušili.

i) Zmeny cien. Ak bolo v prípade služby Tatrabell osobný cloud, ktorú využívate stanovené presne určené obdobie a cena, zostáva daná cena v platnosti počas celého stanoveného obdobia. Ak chcete pokračovať v používaní služby, bude potrebné, aby ste vyjadrili svoj súhlas s každou novou ponukou a cenou. Ak sa Vám služby poskytujú pravidelne (napríklad mesačne) bez stanovenej doby trvania cenu služby môžeme zmeniť, ak vás o tom informujeme aspoň 30 dní predtým, ako zmena nadobudne účinnosť. Pred zmenou ceny budete mať možnosť služby zrušiť. Pri oznámení zmeny cien vás tiež informujeme o tom, že ak službu nezrušíte, nová cena nadobudne účinnosť.

j) Vrátenie preplatkov. Ak Vám dlhujeme platbu, súhlasíte s tým, že nám včas a presne poskytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme na uhradenie platby. Sami zodpovedáte za úhradu všetkých daní a poplatkov, ktoré možno budete musieť uhradiť v dôsledku prijatia tejto platby. Musíte splniť aj všetky ďalšie podmienky, ktoré vyžadujeme pri Vašom práve súvisiacom s akoukoľvek platbou. Ak príjmete platbu, ktorá Vám nebola určená, môžeme ju stornovať alebo požadovať jej vrátenie. Súhlasíte s tým, že v tejto veci budete s nami spolupracovať. Platbu Vám môžeme tiež znížiť bez predchádzajúceho oznámenia, aby sme ju prispôsobili akémukoľvek predchádzajúcemu preplatku.

k) Oneskorené platby. V prípade oneskorených platieb musíte zaplatiť všetky opodstatnené poplatky, ktoré si účtujeme za všetky omeškané platby vrátane nákladov za právne zastúpenie a ďalších zákonných nákladov a poplatkov, ako to vyžadujú príslušné zákony a nariadenia. Vašu službu Tatrabell osobný cloud môžeme pozastaviť alebo zrušiť, ak načas nezaplatíte celú sumu po odoslaní upomienky (s upozornením na pozastavenie a/alebo zrušenie služieb) na uskutočnenie platby v primeranom čase. Pozastaveniu alebo zrušeniu sa môžete vyhnúť, ak uskutočníte požadovanú platbu v primeranej lehote uvedenej v upomienke. Ak ide o zanedbateľnú neuhradenú sumu, uplatňuje sa iný postup. Neuhradené sumy nižšie ako 2 percentá z celkovej fakturovanej sumy sa budú vždy považovať za zanedbateľné. Pozastavenie alebo zrušenie služieb za neplatenie môže viesť k strate prístupu k vášmu kontu.

9. Záruky. Ak ste spotrebiteľ, na základe zákonov máte určité práva. Tieto práva zahŕňajú záväzok spoločnosti MT industries, s.r.o. poskytovať služby s primeranou starostlivosťou a zručnosťou. Nič v týchto podmienkach nemá za cieľ obmedziť ani vylúčiť našu zodpovednosť za akékoľvek porušenie tohto ustanovenia spoločnosťou MT industries, s.r.o.. OKREM PRÍPADOV, KEĎ SME UKRYLI CHYBY SO ZLÝM ÚMYSLOM ALEBO KEĎ CHYBY ZNEMOŽNILI POUŽÍVANIE SLUŽIEB, POSKYTUJEME SLUŽBY „TAK, AKO STOJA A LEŽIA“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ“. NEZARUČUJEME ANI PRESNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V SLUŽBÁCH. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY NIE SÚ BEZ CHÝB A OBČAS DOCHÁDZA K ICH ODSTÁVKAM A VÝPADKOM. NEMÔŽEME ZARUČIŤ, ŽE SLUŽBY BUDÚ PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENIA, V POŽADOVANOM ČASE, BEZPEČNE ALEBO BEZ CHÝB. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZMLUVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. MÁTE K DISPOZÍCII VŠETKY POVINNÉ ZÁRUKY PREDVÍDANÉ ZÁKONOM, NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽIADNE INÉ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI VYLUČUJEME AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ POVINNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ODBORNOSTI A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

10. Obmedzenie zodpovednosti.
a) Spoločnosť MT industries, s.r.o. nezodpovedá za Váš obsah, materiál ani materiál inej tretej strany poskytnutý používateľmi (vrátane prepojení na webové lokality tretích strán) ani za aktivity vykonávané používateľmi. Takýto obsah a aktivity nemožno pripisovať spoločnosti MT industries, s.r.o. a nepredstavujú názor spoločnosti MT industries, s.r.o..
b) Spoločnosť MT industries, s.r.o. zodpovedá len za závažné porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
c) Spoločnosť MT industries, s.r.o., zodpovedá za akúkoľvek nepriamu škodu vrátane finančnej straty, napríklad ušlých ziskov, len v prípade, ak spoločnosť MT industries, s.r.o., konala s hrubou nedbalosťou alebo úmyselným pochybením.
d) Obmedzenie zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné zodpovednosti spoločnosti MT industries, s.r.o., ktoré nesúvisia s chybami, vrátane zákonnej zodpovednosti za porušenie záruky. To isté platí aj pre zodpovednosť spoločnosti MT industries, s.r.o., v prípade podvodu alebo nedbalosti vedúcej k ublíženiu na zdraví alebo smrti.
e) Spoločnosť MT industries, s.r.o. nezodpovedá za žiadne zlyhanie ani oneskorenie pri plnení svojich záväzkov na základe týchto podmienok v rozsahu, v akom je zlyhanie alebo oneskorenie spôsobené okolnosťami, ktoré nedokáže primerane ovplyvniť (ako sú pracovné spory, zásah vyššej moci, vojna alebo teroristická činnosť, úmyselné poškodenie, nehody alebo dodržovanie príslušných zákonov alebo vládnych nariadení). Spoločnosť MT industries, s.r.o. sa pokúsi minimalizovať účinky takýchto udalostí a plniť záväzky, ktoré nie sú týmito udalosťami ovplyvnené.
i. Využívanie úložného priestoru. Ak máte v konte Tatrabell cloud uloženého viac obsahu, než pre aký sa vám poskytuje priestor na základe podmienok bezplatného alebo plateného predplatného služby Tatrabell osobný cloud, a nereagujete na oznámenie od spoločnosti MT industries, s.r.o. požadujúce, aby ste konto upravili odstránením nadbytočného obsahu alebo prechodom na nový plán predplatného s väčším úložiskom, vyhradzujeme si právo zrušiť Vaše konto a odstrániť Váš obsah v službe Tatrabell osobný cloud alebo zrušiť k nemu prístup.

ii. Výkon služby. V závislosti od faktorov, ako je vaše vybavenie, internetové pripojenie a snaha spoločnosti MT industries, s.r.o. o udržanie výkonu a integrity služby, môžete príležitostne zaznamenať oneskorenie pri odovzdávaní alebo synchronizácii obsahu v službe Tatrabell osobný cloud.

iii. Oznámenie o uplynutí doby účinnosti. Pred zrušením Vášho konta z dôvodu nečinnosti Vám pošleme oznámenie minimálne jeden mesiac vopred. Ak ste predplatiteľom platenej služby, Vaše konto nezrušíme pre nečinnosť počas žiadneho obdobia, v ktorom ste zaplatili za používanie služby.

iv. Zmeny v službe Tatrabell osobný cloud. V prípade, že akákoľvek zmena bezplatnej alebo platenej služby Tatrabell osobný cloud spôsobí stratu vášho prístupu k obsahu v službe Tatrabell osobný cloud, pošleme vám oznámenie minimálne 30 dní vopred.

v. Predplatné. Ak znížime limit vášho úložiska v službe Tatrabell osobný cloud alebo službu Tatrabell osobný cloud zrušíme, môžete svoje platené predplatné služby Tatrabell osobný cloud zrušiť a my Vám vrátime pomernú čiastku za príslušné predplatné. Takúto zmenu Vám oznámime minimálne 30 dní vopred. Službu musíte zrušiť v rámci obdobia stanoveného v oznámení.

11. Rôzne. Naše práva a záväzky, ktoré vyplývajú z týchto podmienok, môžeme ako celok alebo po častiach kedykoľvek a bez upozornenia postúpiť, previesť alebo inak eliminovať, ak vás takéto postúpenie, prevedenie alebo eliminovanie nepoškodí. Vy tieto podmienky ani žiadne práva na používanie služby Tatrabell osobný cloud nemôžete postúpiť, previesť ani inak eliminovať. Toto je celá zmluva medzi Vami a spoločnosťou MT industries, s.r.o., ktorá sa týka Vášho používania služby Tatrabell osobný cloud. Nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy medzi Vami a spoločnosťou MT industries, s.r.o., ktoré sa týkajú Vášho používania služby Tatrabell osobný cloud. Všetky časti týchto podmienok sa uplatňujú v maximálnom rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom. Ak určitý súd alebo arbiter uzná, že nemôžeme vymáhať časť týchto podmienok v aktuálnom znení, tieto podmienky sa budú považovať za nahradené podobnými podmienkami v rozsahu vymožiteľnom príslušným právnym poriadkom, ale ostatné časti týchto podmienok sa nezmenia. Tieto podmienky slúžia výlučne vo Váš a náš prospech. Neslúžia v prospech žiadnych ďalších osôb okrem nástupcov a postupníkov spoločnosti MT industries, s.r.o.. Nadpisy bodov slúžia len na referenčné účely.

Oznámenia a postup pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia práv duševného vlastníctva. Spoločnosť MT industries, s.r.o. rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia práv duševného vlastníctva vrátane nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv Vám odporúčame odoslať príslušné upozornenie spoločnosti MT industries, s.r.o.. Za určitých okolností môže spoločnosť MT industries, s.r.o. zablokovať alebo ukončiť kontá používateľov služby Tatrabell osobný cloud spoločnosti MT industries, s.r.o., ktorí opakovane porušujú cudzie práva.
.
Oznámenia o autorských právach a ochranných známkach. Všetky práva vyhradené. MT industries, s.r.o. názov a logo služby Tatrabell osobný cloud spoločnosti MT industries, s.r.o. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti MT industries, s.r.o.. Názvy skutočných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach, sú vyhradené.

Zneužívanie služby. Službu Tatrabell osobný cloud nesmiete používať spôsobom, ktorým by ste ju úmyselne poškodili alebo ktorý by mohol obmedziť jej používanie. Službu Tatrabell osobný cloud nesmiete používať na získanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek internetovej službe, údajom, kontu alebo sieti, a to žiadnym spôsobom.
DOKUMENTÁCIA. So službou Tatrabell osobný cloud sa poskytuje dokumentácia, môžete ju kopírovať a používať na osobné referenčné účely.

ODMIETNUTIE ZÁRUKY. Služba Tatrabell osobný cloud sa poskytuje „tak, ako stojí a leží“, „so všetkými chybami“ a „tak, ako je dostupná“. Máte k dispozícii všetky povinné záruky predvídané zákonom, neposkytujeme však žiadne iné záruky. Zúčastnené strany vylučujú všetky implicitné povinné záruky vrátane záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, bezpečnosti, komfortu a neporušenia cudzích práv.